Natrium percarbonaat

1 kg

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

6.95

Artikelnummer: SC2185-1000 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Natriumpercarbonaat is een witte, kristallijne wateroplosbare anorganische verbinding van natriumcarbonaat en waterstofperoxide.

Natrium-percarbonaat, ook wel vast waterstofperoxide genoemd, wordt van oudsher toegepast als bleekmiddel, vlekken- en geurverwijderaar voor de was. Natrium-percarbonaat is een verbinding van de stoffen waterstofperoxide en natirumcarbonaat, die vrijkomen in water boven de 40°C.

Toepassingen

Natriumpercarbonaat is een oxidator en komt als ingrediënt voor in een aantal huishoudchemicaliën en schoonmaakmiddelen. Ondanks de naam die een echte stof suggereert is natriumpercarbonaat eigenlijk een perhydraat van natriumcarbonaat.Bij oplossen in water worden waterstofperoxide, natrium- en carbonaat-ionen gevormd:

2 Na2CO3 · 3 H2O2 → 4 Na+ + 2 CO32- + 3 H2O2

Natriumpercarbonaat is de actieve component in een groot aantal waspoeder- en bleekmiddelen.

Gevarenaanduidingen :

H272 – Kan brand bevorderen; oxiderend.
H302 – Schadelijk bij inslikken.
H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Preventie :

P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P220 – Van kleding – ontvlambare –
brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren. P280 – Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.

Reactie :

P301 + P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/
raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN :
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM
of een arts raadplegen.
P330 – De mond spoelen.

Instructies voor verwijdering :

P501 – Inhoud en/of container afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/
nationale/internationale regelgeving.

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
H-zinnen

H272, H302, H318

P-zinnen

P301 + P312, P305 + P351 + P338 + P310, P330, P501

Signaalwoord

Gevaar

Wasbehandelingen eenheid

wasbeurten

Datasheets en bijlages