Natriumbisulfiet oplossing 40%

1 l

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

21.95

Artikelnummer: O1037-1000 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Natriumwaterstofsulfiet of natriumbisulfiet (NaHSO3) is het mononatriumzout van zwaveligzuur. De stof komt, in zuivere toestand, voor als een witte vaste stof, maar aangezien ze enkel kan bestaan in een oplossing, is het een kleurloze tot gele vloeistof, die goed mengbaar is met water. Dit zout wordt gebruikt als voedingsadditief en draagt het E-nummer E222.

Natriumwaterstofsulfiet wordt ook gebruikt als ontkleuringsmiddel in bepaalde zuiveringsreacties, omdat het een sterke reductor is en gekleurde sterke oxidatoren kan reduceren.

Gevaaraanduidingscode (H-code)

H302 – Schadelijk bij inslikken. EUH031 – Vormt giftig gas in contact met zuren.

Preventieve code (P-code)

P264 – Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P270 – Niet eten,
drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 – Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.
P301 + P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/
raadplegen.
P330 – De mond spoelen.
P501 – Inhoud en/of container afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/
nationale/internationale regelgeving.

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
H-zinnen

H302

P-zinnen

P264, P270, P280, P301 + P312, P330, P501

Signaalwoord

Waarschuwing

Datasheets en bijlages