Natriumfluoride

0,1 kg

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 9.95

Artikelnummer: O1263-hoofd Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Natriumfluoride is een belangrijke bron van fluoride-ionen en werd vroeger dan ook gebruikt om fluoride aan drinkwater toe te voegen. Tegenwoordig wordt vaker hexafluorkiezelzuur (H2SiF6) en het het natriumzout daarvan (Na2SiF6) gebruikt. Fluoridering van drinkwater wordt heden ten dage nog steeds toegepast in een aantal landen, maar is erg controversieel.

Natriumfluoride is een product dat gebruikt wordt voor de bescherming van tanden. Het reageert met hydroxyapatiet in de tanden en vormt hierbij een gefluorideerd zout dat veel minder oplosbaar is dan hydroxyapatiet. Hierdoor worden de tanden minder aangetast door tandplak[7]. Daarom wordt natriumfluoride toegepast in tandpasta om cariës tegen te gaan. Ook wordt het toegepast bij de behandeling van osteoporose[8]

Natriumfluoride wordt gebruikt als reinigingsmiddel, vooral voor het verwijderen van roestvlekken.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H301 Giftig bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Preventieve code (P-code)
P301 + P330 + P331 + P310 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.

Additionele gevareninformatie (EU)
EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H301, H315, H319

P-zinnen

P301 + P330 + P331 + P310, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages