Natriumhydroxide 20% oplossing

1 l

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

12.20

Artikelnummer: O175-1000 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Natronloog 20% is o.a. geschikt als ontvetter voor metalen als voorbereiding op patineren.

Gevarenaanduidingen
H290 Kan bijtend zijn voor metalen
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen – preventie
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Voorzorgsmaatregelen – reactie
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
H-zinnen

H290, H314

P-zinnen

P280, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P310

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages