Natriumhydroxide 20% oplossing

1 l

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

12.20

Artikelnummer: O175-1000 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Natronloog 20% is o.a. geschikt als ontvetter voor metalen als voorbereiding op patineren.

Gevarenaanduidingen
H290 Kan bijtend zijn voor metalen
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen – preventie
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Voorzorgsmaatregelen – reactie
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Gewicht 1.05 kg

Downloads