Natriumhydroxide >98% – p.a. – ISO

1 kg

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

51.15

Artikelnummer: SC2228-1000 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

≥98 %, p.a., ISO, in pellets

Reagent for the preparation of sodium hydroxide solution.

Empirical formula NaOH

Molar mass (M) 40,0 g/mol

Dichtheid 2,13

Boiling point (bp) 1390 °C

Melting point (mp)323 °C

Oplosbaarheid: 1090 g/l (H2O, 20 °C)

ADR 8 II • WGK 1

CAS No.[1310-73-2]

EG-Nr. 215-185-5 • UN-Nr. 1823

Veiligheidsinformatie:

Gevarenaanduidingen
H290 Kan bijtend zijn voor metalen
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen – preventie
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
Voorzorgsmaatregelen – reactie
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Technische informatie

Guarantee analysis:Gehalte (acidim.)≥98 %Carbonate (as Na2CO3)≤1 %Total nitrogen (as N)≤0,001 %Chloride (Cl)≤0,005 %Sulphate (SO4)≤0,005 %Phosphate (PO4)≤0,001 %Silicon dioxide (SiO2)≤0,01 %Heavy metals (as Pb)≤0,0005 %Aluminium (Al)≤0,002 %Calcium (Ca)≤0,002 %Iron (Fe)≤0,001 %Magnesium (Mg)≤0,0005 %Potassium (K)≤0,05 %Nickel (Ni)≤0,001 %Lead (Pb)≤0,001 %Arsenic (As)≤0,0001 %Zinc (Zn)≤0,001 %

Extra informatie

Gewicht 1.104 kg
H-zinnen

H290, H314

P-zinnen

P233, P280, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages