Neodisher® LM 3

10 liter

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

140.00

Artikelnummer: SC2377-10000 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Alkalische universeelreiniger (vloeibaar). Fosfaatvrij, chloorvrij en schuimarm.

Voor machinale en handmatige reiniging en voor toepassing in dompelbad. Verwijderd alle anorganische en organische resten, bloed-, eiwit- en levensmiddelenresten en radioactive substanties. Ook voor voorreiniging en voor reinigen van pipetten en viscosimeters. Bevat kaliumhydroxide, natriomnitrilotriacetaat en oppervlak-actieve tenside. Niet geschikt voor aluminium en lichtmetalen.

Gevareninformatie

– Gevarenaanduidingen

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

– Veiligheidsaanbevelingen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verpakkingen alleen afvoeren als ze leeg en afgesloten zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie Veiligheids Informatie Blad

 

Extra informatie

Gewicht 10.2 kg

Datasheets en bijlages