Pentaan

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 6.75

Artikelnummer: O2060 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

n-pentaan is de vijfde koolwaterstof uit de groep van de alkanen en heeft als brutoformule C5H12. Pentaan kent drie isomeren: n-pentaan, isopentaan en tert-pentaan of neopentaan. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt als apolair oplosmiddel.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H224: Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336: Kan slaperigheid of
duizeligheid veroorzaken.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Preventieve code (P-code)
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet
roken. P233: In goed gesloten verpakking bewaren. P240: Opslag- en opvangreservoir aarden. P241:
Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-] apparatuur gebruiken. P242: Vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243: Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. P261: Inademing van nevel/damp
vermijden. P271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P273: Voorkom lozing in het
milieu. P280: Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P301 + P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P303 + P361 + P353: BIJ
CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of
afdouchen]. P304 + P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze
gemakkelijk kan ademen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P331: GEEN braken
opwekken. P370 + P378: In geval van brand: Blussen met waternevel, schuim, droog chemisch product of
kooldioxide (CO2). P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.
P403 + P235: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405: Achter slot bewaren.
P501:Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H224, H304, H336, H411

P-zinnen

P210, P233, P240, P241, P242, P243, P261, P271, P273, P280, P301 + P310, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P312, P331, P370 + P378, P391, P403 + P235, P405, P501

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages