Perwood – Houtwormmiddel – houtwormdood

Verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Let op! Alleen voor professioneel  gebruik.

 

Vanaf 112.00

 • Bestel direct mee *

  Filter ABEK1 3M + 18.75
  Handschoen HS ANSELL BlackHeavyweight G17K – 6,5 (S) + 5.35
  Handschoen HS ANSELL BlackHeavyweight G17K – 7,5 (M) + 5.35
  Handschoen HS ANSELL BlackHeavyweight G17K – 8,5 (L) + 5.35
  Handschoen HS ANSELL BlackHeavyweight G17K – 9,5 (XL) + 5.35
  Overall poligard PE capuchon genaaid – XL + 6.75
  Overall poligard PE capuchon genaaid – XXL + 6.75
  Halfgelaatsmasker 3M 6000 (EN 140) zonder filter – S + 24.69
  Halfgelaatsmasker 3M 6000 (EN 140) zonder filter – M + 24.69
  Halfgelaatsmasker 3M 6000 (EN 140) zonder filter – L + 24.69

Artikelnummer: X451 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Last van houtworm of boktor?

Een preventief en curatief middel ter bestrijding van houtaantastende insecten. De verpakkingen zijn kant-en-klaar product. Op basis van aromaatvrij oplosmiddel. U kunt het gebruiken ter behandeling van hout, dat reeds door insecten is aangetast of als houtverduurzamingsmiddel om aantasting door insecten te voorkomen. Controleer regelmatig (in ieder geval 1 jaar na toepassing) of de behandeling afdoende is geweest. Vindt u weer boormeel, dan het hout eventueel plaatselijk opnieuw behandelen. Dit middel is gevaarlijk voor vissen en andere waterorganismen. Voorkom verontreiniging van het oppervlaktewater.
Werkzame stof Permethrin
Gehalte 2 g/l

Toepassing

Gebruik: Minimaal 1 liter per 4 m2 hout voor curatieve toepassing.
Minimaal 1 liter per 8 m2 hout voor preventieve toepassing.

Perwood Houtwormmiddel Hotwormdood


Gevaar

Gevarenaanduidingen (CLP) :

H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H400 – Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP) :

P102 – Buiten het bereik van kinderen houden.
P273 – Voorkom lozing in het milieu.
P301+P310 – NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331 – GEEN braken opwekken.
P391 – Gelekte/gemorste stof opruimen.
P405 – Achter slot bewaren.

EUH zinnen : EUH066 – Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH208 – Bevat permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate(52645-53-1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
H-zinnen

H304, H400, H412

P-zinnen

P102, P273, P301 + P310, P331, P391, P405

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages