Rhodamine-B

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 13.92

Artikelnummer: K94900 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Woodstain / varnish, fluorescent

Chemical description: Brilliant pink B, Rosaceine B, Safraniline.C.I. No. 45170, Schulz No.: 864
Color Index: 45170
Opacity: Transparent
Color: Red
Form: Solid
Solubility in water: 15 g/l (20°C)
Chemical Formula: C28H31ClN2O3

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H302 Schadelijk bij inslikken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P264 Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301 + P312 + P330 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen. De mond spoelen.
P305 + P351 + P338 +
P310
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H302, H318, H412

P-zinnen

P264, P270, P273, P280, P301 + P312 + P330, P305 + P351 + P338 + P310

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages