Salicylzuur 99% (100 Gr)

Per 100 gram

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

12.95

Artikelnummer: 9268.2-100 Categorie:

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Salicylzuur werd vóór de uitvinding van acetylsalicylzuur (Aspirine), de azijnzure ester van salicylzuur, als koortsremmer gebruikt. Acetylsalicylzuur bleek behalve koortsremmend ook pijnstillend te werken.

Salicylzuur wordt in hoge concentraties (tot 50%) gebruikt bij de behandeling van wratten: salicylzuur verweekt met name de hoornlaag.[1] In lage concentraties van enkele procenten wordt het toegevoegd aan huidcrèmes om de penetratie van een geneesmiddel te bevorderen. Zo kan de geneeskrachtige stof gemakkelijker (sneller) door de huid heen dringen. Op deze manier kan het ook helpen tegen acne.

Salicylzuur en zijn verbindingen werden wel als conserveermiddel in levensmiddelen gebruikt. Dit is in de Europese Unie niet meer toegestaan. De esters met de carboxygroep van salicylzuur geuren erg aangenaam, een bekend voorbeeld is methylsalicylaat, die ruikt naar de bloemen van de plant Gaultheria procumbens.

Technische informatie:

2-Hydroxybenzoic acid
Empirical formula C7H6O3
Molar mass (M) 138,12 g/mol
Density (D) 1,44 g/cm³
Boiling point (bp) 256 °C
Flash point (flp) 157 °C
Melting point (mp) 160 °C
WGK 1
CAS No. [69-72-7] EG-Nr. 200-712-3
Gevarenaanduidingscode (H-code)
H302 Schadelijk bij inslikken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Preventieve code (P-code)
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en
begrepen heeft.
P280 Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/
oogbescherming/ gelaatsbescherming/ gehoorbescherming.
P301 + P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts
raadplegen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht 0.1 kg
P-zinnen

P201, P202, P280, P301 + P312, P305 + P351 + P338, P308 + P313

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages