Salpeterzuur 53% – NVP

verschillende hoeveelheden

Niet voor particulieren. Lees meer onder het tabblad.

Vul eerst de verklaring in en bestel dan het gewenste volume en aantallen

  

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 6.85

Wissen

Intentieverklaring

  • Max: 35 tekens

  • Max: 30 tekens

  • Wat gaat u doen met het product?Max: 300 tekens

Artikelnummer: O040-NVP Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Salpeterzuur of waterstofnitraat is een anorganische verbinding met als brutoformule HNO3. Het is een sterkanorganisch zuur dat veel technische toepassingen kent. Salpeterzuur is het meest stabiele zuurstofzuur van stikstof. In zuivere toestand is het een kleurloze vloeistof met een intens prikkelende geur, die zeer goed oplosbaar is in water. Verontreinigingen (doorgaans stikstofoxiden) kunnen de vloeistof een licht- tot okergele kleur geven. De belangrijkste toepassingen liggen in de kunstmest- en explosievenindustrie. Tevens wordt het in het laboratorium aangewend voor diverse doeleinden.

Salpeterzuur is behalve een sterk zuur ook nog een sterke oxidator en is in staat om ook de edelere metalen als zilver en koper op te lossen. Bij toevoeging aan geconcentreerd waterstofchloride wordt de gevormde oplossing koningswater(aqua regia) genoemd. Dit mengsel kan goud oplossen en wordt in het laboratorium ook ingezet om organische resten uit laboratoriumglaswerk te verwijderen.

In bepaalde typen raketten wordt het als oxidator aangewend. Salpeterzuur wordt ingezet bij de bereiding van verfstoffenen desinfecterende stoffen. Verder dient het als oxidatiemiddel van cyclohexeen bij de productie van nylon.

Basische zouten (zoals hydroxiden en carbonaten) leveren in combinatie met salperzuur de overeenkomstige nitraten.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

 

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H290 – H314 – H331 – EUH071

  • Kan bijtend zijn voor metalen.
  • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • Giftig bij inademing.
  • Corrosief voor de ademhalingswegen.

Preventieve code (P-code)

P210 P280 P303 + P361 + P353 P304 + P340 + P310 P305 + P351 + P338

  • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen
  • Niet roken
  • Beschermende handschoenen/ beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar)

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

NA INADEMING

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Gewicht 0.001 kg
Formula

HNO₃

MW

63,01 g/mol

Kookpunt

87 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

-42 °C

Dichtheid

1,5 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

7697-37-2

UN

2032

ADR

8,I

Downloads

Niet voor particulieren

Let op! Dit product is niet door particulieren te bestellen.

Vanwege wet- en regelgeving meer specifiek de explosieven precursoren wetgeving mogen wij dit product dus niet aan particulieren verkopen. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product te bestellen. Bedrijven moeten daarom de gevraagde gegevens onder de Intentieverklaring invullen voordat we tot levering kunnen overgaan. Heb je als bedrijf dit product vaker nodig maak dan een account bij ons aan. Het voordeel is dat de intentieverklaring dan slechts eenmalig voor dit product  ingevuld moet worden.