Schellak dreiring oplossing

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 6.66

Artikelnummer: O60473 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Gebleekt, wasvrij, grof gemalen. Gemixt met ethanol.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Preventie code (P-code)
P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P240 – Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 – Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337+P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht N/B