sec.-Butanol

verschillende hoeveelheden

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 9.60

Artikelnummer: P1690 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

2-butanol is een secundair alcohol met als brutoformule C4H10O. De zuivere stof komt voor als een ontvlambarekleurloze vloeistof met een karakteristieke geur, die goed oplosbaar is in water. 2-butanol wordt hoofdzakelijk gebruikt als oplosmiddel en als intermediair bij de synthese van butanon. De esters van 2-butanol hebben over het algemeen een aangename geur en worden gebruikt in de parfumindustrie.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Waarschuwing

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H226 H319 H335 H336

  • Ontvlambare vloeistof en damp.
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Preventieve code (P-code)
P210 P280 P304 + P340 + P312 P305 + P351 + P338 P337 + P313 P403 + P235

  • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
  • Niet roken.
  • Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

NA INADEMING
De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
Formula

H₃CCH₂CH(OH)CH₃

MW

74,12 g/mol

Kookpunt

94 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

-115 °C

Dichtheid

0,8534 g/cm³ (20 °C)

Brandingspunt

23 °C

CAS nummer

78-92-2

UN

1120

ADR

3,III

H-zinnen

H226, H319, H335, H336

P-zinnen

P210, P280, P304 + P340 + P312, P305 + P351 + P338, P337 + P313, P403 + P235

Signaalwoord

Waarschuwing

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages