Shellsol A

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 13.46

Artikelnummer: O7052 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Shellsol A100 zoals het product door Shell wordt genoemd bevat geen benzeen, wel de andere aromaten zoals tolueen en xyleen.

gevaaraanduidingscode (H-code)

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
GEZONDHEIDSRISICO’S:
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in
de luchtwegen terechtkomt.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen
veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid
veroorzaken.
GEVAREN VOOR HET MILIEU:
H411 Giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen.

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of
een gebarsten huid veroorzaken.

Preventieve code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte, hete
oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen
ontladingen van statische elektriciteit.
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/
spuitnevel vermijden.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
Verwijdering:
P501 Gooi inhoud en container weg bij toepasselijk afvalstation of innamepunt.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H226, H304, H335, H336, H411

P-zinnen

P210, P243, P261, P301 + P310, P331, P501

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages