Shellsol T

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 7.48

Artikelnummer: O7046 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Shellsol T is een synthetische paraffine; nagenoeg reukloos.

Gevaaraanduidingscode (H-code)

H226: Ontvlambare vloeistof en damp.
GEZONDHEIDSGEVAREN:
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen
terechtkomt.
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een
gebarsten huid veroorzaken.
MILIEUGEVAREN:
H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water
levende organismen hebben.

Preventieve code (P-code)

P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete
oppervlakken – niet roken.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
Reactie : P301 + P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een
vergiftigingencentrum of een arts raadplegen.
P331: GEEN braken opwekken.
P405: Achter slot bewaren.
P501: Gooi inhoud en container weg bij toepasselijk afvalstation
of -innamepunt volgens plaatselijke en landelijke regelgeving.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H226, H304, H413

P-zinnen

P210, P273, P301 + P310, P331, P405, P501

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages