Siliconen vormgietrubber – 2 componenten

1 kg

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

29.95

Artikelnummer: O997 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Siliconen vormgietrubbers zijn tweecomponent rubbers op basis op basis van siliconen. Component A is het vloeibare siliconenrubber en component B is de katalysator die er voor zorgt dat het materiaal uithardt. Zie voor meer technische info de bijlage.

De vormgietrubbers zijn bestand tegen de meeste chemicaliën, hebben prima lossende eigenschappen en een goede scheursterkte.

Uitgaande van een origineel van glas, steen, hout, metaal of was kan het te gieten materiaal een epoxy, polyurethaan, polyester,was, kunsthars of een metaallegering met een laag smeltpunt zijn.

Deze vormgietrubbers bieden de volgende voordelen:

• uitmuntende reproductie van fijne details

• zelf lossende eigenschappen

• hoge mechanische sterkten waardoor vele lossingen per gietvorm mogelijk zijn

• verwerkingstijd en uithardingtijd naar keuze

• goede chemische bestandheid

• een breed scala van gietharsen kan worden toegepast Door deze voordelen zijn de toepassingsmogelijkheden van siliconenrubbers erg groot.

Ze worden veelvuldig gebruikt voor het maken van reproducties en gietstukken zoals:

• sierkaarsen met vele ondersnijdingen

• tegeltableaus

• muur- en plafondornamenten

• tin/lood soldaatjes – modelauto’s

• imitatie van houtstructuren

• replica’s van grote en kleine fossielen

• archeologische waardevolle reliëfs / beelden

• kunstreproducties

• decoratieve panelen

• tuin ornamenten

• schilderij en kroonlijsten

• prototypen van nauwkeurige onderdelen b.v. tandwielen

Gevareninformatie

– Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Schadelijk bij inademing.

H371 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

– Veiligheidsaanbevelingen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P233 In goed gesloten verpakking bewaren.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P280 Veiligheidshandschoenen/beschermende kledij/oogbescherming dragen.

P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P370+P378 In geval van brand: blussen met waterstraal, bluspoeder of koolstofdioxide.

P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar afvalverwerking.

 

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg

Datasheets en bijlages