Tergitol™ 15-S-9

Verschillende volumes.

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 18.85

Artikelnummer: SC2464 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Tergitol™ 15-S-9 Is het alternatief voor Triton® X-100.
Polyethylene glycol ether, sec– Alcohol ethoxylate, sec– Alcoxy polyethylene glycol
Density (D) 0,93 g/cm³
Boiling point (bp) 300 °C
Flash point (flp) 176 °C
Melting point (mp) <-25 °C
WGK 2
CAS No. [68131-40-8] EG-Nr. 614-295-4
Alternative to Triton® X-100, non-ionic detergent.

Gevareninformatie

Gevarenaanduidingen
H302 + H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.
P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
Art. nr. SC2464

Extra informatie

Gewicht N/B

Datasheets en bijlages