Terpentine-18 (18% aromaten)

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 9.68

Artikelnummer: O7055 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

In deze terpentine zitten 18% aromaten. Hierdoor lossen bepaalde stoffen gemakkelijker op. Er zit geen Benzeen in dit mengsel.

Veiligheidsinformatie

– Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

– Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar elke erkende afvalverwerkingsinstallatie.

– Aanvullende gevareninformatie
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H226, H304, H336, H412

P-zinnen

P210, P243, P261, P301 + P310, P331, P501

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages