Thymol > 99% 100 g

0,1 kg

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

24.70

Artikelnummer: SC2301 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Thymol is gebruikt in alcoholoplossingen en in stuifpoeders voor de behandeling van tinea- of ringworminfecties en werd in de Verenigde Staten gebruikt om haakworminfecties te behandelen.

  • 100 Gram

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen – preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
Voorzorgsmaatregelen – reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Brutoformule C 10 H 14 O

Mol massa (M) 150,22 g / mol

Dichtheid (D) 0,98

Kookpunt (23 ° C) 23 ° C

Vlampunt (flp) 104 ° C • Smeltpunt (s) 49 -50 ° C

Oplosbaarheid 0,98 g / l (H 2 O, 25 ° C)

ADR 8 III • WGK 2

CAS-nr. [89-83-8]

EG-Nr. 201-944-8 • UN-Nr. 2430

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
H-zinnen

H302, H314, H411

P-zinnen

P270, P273, P280, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P310

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages