Zwavellever

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 13.95

Artikelnummer: K6442 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Om zilver te oxideren of te “zwarten” doopt u uw sieraad enkele seconden in een oplossing van heet water met een paar druppels zwavellever. Afspoelen en schuren met groene schuurdoek om het mooiste resultaat te krijgen.

Altijd in een geventileerde ruimte gebruiken!

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H252 In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Preventieve code (P-code)
P235 + P410 Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Additionele gevareninformatie (EU)
EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H252, H314, H400

P-zinnen

P235 + P410, P273, P280, P305 + P351 + P338, P310

Signaalwoord

Gevaar

Glansgraad

Mat

Kleur

Groen

Rendement

10

Rendement eenheid

Type verf

Roestverf

Terpentine basis

Nee

Waterbasis

Nee

Datasheets en bijlages