Zwavellever

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 12.00

Wissen

Artikelnummer: K6442 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Om zilver te oxideren of te “zwarten” doopt u uw sieraad enkele seconden in een oplossing van heet water met een paar druppels zwavellever. Afspoelen en schuren met groene schuurdoek om het mooiste resultaat te krijgen.

Altijd in een geventileerde ruimte gebruiken!

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H252 In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Preventieve code (P-code)
P235 + P410 Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Additionele gevareninformatie (EU)
EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren

Gewicht Niet beschikbaar

Downloads