Aluminiumchloride

verschillende gewichten

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 12.65

Wissen

Artikelnummer: P1435 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Aluminiumchloride is een verbinding van aluminium en chloor met chemische formule AlCl3.

Gevarenaanduingscode (H-code)

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Preventieve code (P-code)

P280 Draag beschermende handschoenen/
oogbescherming/ gelaatsbescherming.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel
water wassen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts
raadplegen.

Gewicht Niet beschikbaar

Downloads