Ammoniumchloride

verschillende gewichten

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 8.79

Artikelnummer: O085 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Ammoniumchloride (NH4Cl) is het ammoniumzout van waterstofchloride (HCl). Het is ook bekend onder de naam salmiak. Het is een wit kristallijn poeder dat zeer goed oplosbaar is in water.

Hoewel de grondstoffen, ammoniak (NH3) en waterstofchloride (HCl), zeer corrosief en toxisch zijn, vormen ze samen ammoniumchloride, een zout dat de basis vormt voor snoepgoed als drop, in het bijzonder salmiakdrop.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Waarschuwing

Gevaarsindicatie:
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H302 Schadelijk bij inslikken.
Voorzorgsverklaringen (preventie):
P280 Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 Na het werken met dit product de verontreinigde huid grondig wassen
met veel water en zeep.
Veiligheidsaanbevelingen (respons):
P301 + P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts …
raadplegen.
P330 De mond spoelen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Voorzorgsverklaringen (verwijdering):
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of
gevaarlijk afval.

Extra informatie

Gewicht N/B
Formula

NH₄Cl

MW

53,49 g/mol

Smeltpunt

335 °C

Dichtheid

1,5256 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

12125-02-9

H-zinnen

H302, H319

Signaalwoord

Waarschuwing

P-zinnen

P301 + P312, P305 + P351 + P338, P330, P337 + P313, P501

Datasheets en bijlages