Araldite AY 103-1

1 kg

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

89.84

  • Bestel Direct Mee *

    Araldite Hardener HY 956 + 61.94

Artikelnummer: SC2046 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Epoxylijm

Araldite® AY 103-1 is een multifunctionele, tweecomponenten, kamertemperatuur hardende, transparante vloeibare lijm met een hoge sterkte. Het is geschikt voor het verlijmen van een grote verscheidenheid aan metalen, keramiek, glas, rubbers, stijve kunststoffen en de meeste andere materialen in gemeenschappelijk gebruik. Het is bijzonder gemakkelijk om over grote gebieden toe te passen.

Gevareninformatie

– Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

– Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

 

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg

Datasheets en bijlages