Araldite Hardener HY 956

Per Blik van 1 Kg

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

65.57

  • Bestel Direct Mee *

    Araldite AY 103-1 + 89.83

Artikelnummer: SC2670 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Araldite HY956 verharder is een ongevuld epoxy gietharssysteem met lage viscositeit dat uithardt bij kamertemperatuur. Goede hittebestendigheid, goede weerstand tegen atmosferische en chemische degradatie.


Gebruik

Araldite HY956 is een tweecomponenten, hoogwaardige epoxylijm die veel gebruikt wordt voor het verlijmen van een breed scala aan materialen, waaronder metalen, kunststoffen, keramiek en composieten.


Eigenschappen

  • Araldit® AY 103-1 / Verharder HY956 is een bij kamertemperatuur uithardende, transparante, vloeibare universele tweecomponentenlijm met hoge contacthechting. Het systeem is geschikt voor het verlijmen van een breed scala aan metalen, keramiek, glas, rubber, harde kunststoffen en de meest gangbare materialen en kan eenvoudig worden aangebracht, zelfs over grote oppervlakken.
  • Tenzij anders vermeld, werden standaard testmonsters gemaakt van een aluminiumlegering met de afmetingen 170 x 25 x 1,5 mm gebruikt om de onderstaande waarden te bepalen. Het overlappingsgebied was telkens 12,5 x 25 mm.
  • De waarden werden bepaald met behulp van standaard testmethoden op typische productiepartijen. Ze zijn alleen voor technische informatie en vertegenwoordigen geen product specificaties.
  • Typische gemiddelde afschuifsterktes van verschillende metaalbindingen (ISO 4587).
  • Uitharding: 16 uur bij 40°C; Testtemperatuur: 23°C.

Zie voor verdere informatie het Datablad


Gebruiksaanwijzing

Voor toepassing in combinatie met Araldit® AY 103-1

Voorbehandeling

Een juiste voorbehandeling van het te verlijmen oppervlak is een voorwaarde voor het bereiken van een stevige en duurzame hechting. De te verlijmen oppervlakken kunnen het beste grondig worden ontdaan van olie, vet en vuil met een goed vetoplosmiddel zoals aceton of een eigen vetoplosmiddel. Gebruik hiervoor geen alcohol, benzine of verfverdunner. De beste sterkte wordt bereikt wanneer de te verlijmen ontvette oppervlakken mechanisch worden opgeruwd of chemisch worden voorbehandeld (“beitsen”). Na mechanisch opruwen is opnieuw ontvetten essentieel.

Het aanbrengen van de lijm

Het mengsel hars/verharder wordt direct of met een spatel op de voorbehandelde en droge hechtvlakken aangebracht toegepast. Lijmverbindingen met een dikte van 0,05 tot 0,10 mm geven over het algemeen de beste treksterkte.

Na het aanbrengen van de lijm worden de werkstukken direct gemonteerd en gefixeerd. Een gelijkmatig mechanische verwerking. Gespecialiseerde bedrijven ontwikkelden doseer-, meng- en applicatieapparaten voor het verwerken van grote hoeveelheden lijm ontwikkeld.

Het gereedschap schoonmaken

Alle gereedschappen kunnen het beste worden gereinigd met warm water en zeep voordat lijmresten vast komen te zitten kan. Het verwijderen van reeds uitgeharde resten is vervelend en tijdrovend. Bij gebruik van een oplosmiddel zoals aceton moeten de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Vermijd bovendien contact met huid en ogen.


Duurzaamheid

Araldit®  Verharder HY956 kan bij kamertemperatuur worden bewaard, op voorwaarde dat de componenten in hun originele verpakking blijven. De vervaldatum staat vermeld op de product etiketten.


Gevaren & Codes

– Gevarenaanduidingen

H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 kan allergische reacties op uw huid veroorzaken.
H411 ​​Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

– Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.


Bijzonderheden

Deze stof/dit mengsel bevat geen componenten in een gehalte van 0,1% of hoger, hetzij als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en geclassificeerd als zeer bioaccumulerend (vPvB).

Extra informatie

Gewicht 1 kg

Datasheets en bijlages