Petroleum-ether 60-95

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 8.47

Artikelnummer: O060 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Petroleumether of ligroïne is een mengsel van lichte koolwaterstoffen, dat verkregen wordt door distillatie van ruwe aardolie. De samenstelling en het kookpunttraject varieert van producent tot producent. Typisch betreft het koolwaterstoffen met vier tot twaalf koolstofatomen, zoals n-pentaan, n-hexaan en benzeen en kookt het mengsel tussen 20 en 135°C (meestal tussen 25 en 65°C). Het is dus chemisch gezien geen ether, wel een mengsel van (hoofdzakelijk) alkanen. Andere benamingen van petroleumether zijn onder meer nafta met laag kookpunt, petroleumbenzine, wasbenzine of gewoon benzine.

Petroleumether is zeer licht ontvlambaar: het vlampunt ligt rond de -45°C. Petroleumether wordt gewoonlijk in de petroleumraffinaderij, al dan niet na verdere bewerkingen, aan brandstofmengsels (benzine) toegevoegd. Petroleumether is ook een oplosmiddel voor vetten, harsen en latex (rubber) en wordt als oplosmiddel gebruikt in de organische chemie, waar het vaak als ligroïne wordt aangeduid.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code):

H225 H304 H315 H336 H411

 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code):

P210 P273 P301 + P310 P331 P391 P403 + P235

 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
 • Niet roken.
 • Voorkom lozing in het milieu.

NA INSLIKKEN

 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • GEEN braken opwekken.
 • Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren (koel bewaren).​

Extra informatie

Gewicht N/B
Kookpunt

80 to 100 °C (1013 hPa)

Dichtheid

0,69 g/cm³ (20 °C)

Brandingspunt

-10 °C

CAS nummer

64742-49-0

UN

1268

ADR

3,II

H-zinnen

H225, H304, H315, H336, H411

P-zinnen

P210, P273, P301 + P310, P331, P391, P403 + P235

Signaalwoord

Gevaar

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages