Benzotriazool

Verschillende Gewichten

Waarschuwing

Vanaf 48.39

Artikelnummer: O521 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Benzotriazool is een aromatisch triazool met als brutoformule C6H5N3. De stof komt voor als een wit tot bruin kristallijnpoeder, dat matig oplosbaar is in water.

Benzotriazool is een cheleermiddel. Het wordt onder andere gebruikt als corrosie-inhibitor, als antivriesmiddel en als beschermmiddel voor zilverwerk in afwasmiddel.

A corrosion inhibitor for copper, soluble in organic solvents (ethyl alcohol, acetone, ethyl acetate, etc.).

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES:

  • Appearance: light yellow to beige granules
  • Melting point: 93°C
  • Solubility in water: 1.5% pH: 5.5 (1% in water)

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H302 + H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met
langdurige gevolgen.
Preventieve code (P-code)

P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen.

Extra informatie

Gewicht 1 kg

Datasheets en bijlages