Bismut(III)nitraat pentahydraat

Meerdere gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 23.65

Artikelnummer: SC2107-100 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

≥98 %, p.a., ACS

Empirical formula Bi(NO3)3 · 5 H2O

Molar mass (M) 485,07 g/mol

Dichtheid 2,83

Boiling point (bp) 80 °C

Melting point (mp)30 °C

ADR 5.1. II • WGK 2

CAS-Nr. [10035-06-0]

EG-Nr. 233-791-8 • UN-Nr. 1477

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Preventieve code (P-code)
P220 Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P261 Inademing van stof vermijden.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.

Extra informatie

Gewicht 0.105 kg
Signaalwoord

Gevaar

H-zinnen

H272, H315, H319, H335

P-zinnen

P220, P261, P305 + P351 + P338

Datasheets en bijlages