Calciumhypochloriet granulaat

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 16.00

Artikelnummer: O204 Categorieën: , , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Calciumhypochloriet granulaat is een chemicalie dat veelvuldig wordt gebruikt voor de desinfectie van water, bijvoorbeeld in zwembaden.Het is vooral bruikbaar omdat het een stabiel, droog poeder is en in tabletvorm geproduceerd kan worden.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Preventiecode (P-code)
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet
roken.
P220 Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P221 Vermenging met brandbare stoffen absoluut vermijden.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 + P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water
afspoelen/afdouchen.
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H272, H302, H314, H400

P-zinnen

P101, P102, P103, P210, P220, P221, P260, P264, P270, P271, P273, P280, P301 + P312, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P310, P363

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Signaalwoord

Niet van toepassing

Datasheets en bijlages