Chloramine-T – Halamid

verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 16.54

Artikelnummer: O076 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Halamid® is een veelzijdig en universeel ontsmettingsmiddel en nog veel meer dan dat. De unieke eigenschappen van dit product zijn nuttig in vele andere markten: Halamid® is ook geschikt voor speciale toepassingen zoals ontsmetting van ionenuitwisselingshars of broeikasontsmetting. De Chlooramine T oxiderende eigenschappen spelen ook een rol in het restaureren van oude boekafdrukken, ontgeuringstoepassingen, het conserveren van water voor snijbloemen en analytische chemie.

Gevareninformatie

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

Veiligheidsaanbevelingen

P260 Stof / spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P342 + P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.
P303 +P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen ‒ GEEN braken opwekken.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg

Datasheets en bijlages