Cyclohexaan

verschillende hoeveelheden


Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 16.75

Artikelnummer: O021 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Cyclohexaan is een cycloalkaan met als brutoformule C6H12. Het is een kleurloze vloeistof met een chloroformachtige geur. Cyclohexaan is niet oplosbaar in water.

Zuiver cyclohexaan is weinig reactief en wordt meestal enkel als oplosmiddel gebruikt. De oxidatie van cyclohexaan levert cyclohexanol en cyclohexanon.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 – Veroorzaakt huidirritatie.

H336 -Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventiecode (P-code)
P210 – Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken – niet roken. P243 – Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P273 – Voorkom lozing in het milieu. P280 – Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog-bescherming, gelaatsbescherming dragen.
P301 + P310 – NA INSLIKKEN : Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. P331 – GEEN braken opwekken.
P403 + P235 – Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

 

 

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
H-zinnen

H225, H336

P-zinnen

P210, P273, P301 + P310, P403 + P235

Signaalwoord

Gevaar

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages