Cyclohexaan

verschillende hoeveelheden


Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 13.30

Wissen

Artikelnummer: O021 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Cyclohexaan is een cycloalkaan met als brutoformule C6H12. Het is een kleurloze vloeistof met een chloroformachtige geur. Cyclohexaan is niet oplosbaar in water.

Zuiver cyclohexaan is weinig reactief en wordt meestal enkel als oplosmiddel gebruikt. De oxidatie van cyclohexaan levert cyclohexanol en cyclohexanon.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij
inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 – Veroorzaakt huidirritatie. H336 –
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H410 – Zeer giftig voor in het water
levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventiecode (P-code)
P210 – Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken –
niet roken. P243 – Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P273 – Voorkom lozing in het milieu. P280 – Beschermende handschoenen,
beschermende kleding, oog-bescherming, gelaatsbescherming dragen.
P301+P310 – NA INSLIKKEN : Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts
raadplegen. P331 – GEEN braken opwekken.
P403+P235 – Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

 

 

Gewicht 0.001 kg

Downloads