Diacetonalcohol

verschillende hoeveelheden

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 12.95

Wissen

Artikelnummer: O7089 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Diacetonalcohol is een organische verbinding met de formule CH3C (O) CH2C (OH) (CH3) 2, soms DAA genoemd. Deze kleurloze vloeistof is een gebruikelijk synthetisch tussenproduct dat wordt gebruikt voor de bereiding van andere verbindingen en wordt ook gebruikt als een oplosmiddel.

 

Diacetonalcohol wordt gebruikt in cellulose-esterverf,in het bijzonder van het borsteltype, waar het een briljante glans en harde film produceert en waar zijn gebrek aan geur wenselijk is. Het wordt gebruikt in verfverdunners, dopes, houtbeitsen, houtconserveringsmiddelen en drukpasta’s; in coatingsamenstellingen voor papier en textiel; permanente markers; voor het maken van kunstzijde en leer; in imitatie bladgoud; in celluloïde cement; als conserveermiddel voor dierlijk weefsel; in metaalreinigingsverbindingen; bij de vervaardiging
van fotografische film; en in hydraulische remvloeistoffen, waar het meestal wordt gemengd met een gelijk volume ricinusolie.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te
schaden.

Preventie code (P-code)

P201 Alvorens te gebruiken de speciale
aanwijzingen raadplegen.
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/
spuitnevel vermijden.
P280 Draag beschermende handschoenen/
beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming.
Maatregelen : P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de
frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel
voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts
raadplegen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts
raadplegen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts
raadplegen.

 

Gewicht Niet beschikbaar

Downloads