Diacetonalcohol

verschillende hoeveelheden

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 27.69

Artikelnummer: O7089 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Diacetonalcohol is een organische verbinding met de formule CH3C (O) CH2C (OH) (CH3) 2, soms DAA genoemd. Deze kleurloze vloeistof is een gebruikelijk synthetisch tussenproduct dat wordt gebruikt voor de bereiding van andere verbindingen en wordt ook gebruikt als een oplosmiddel.

Diacetonalcohol wordt gebruikt in cellulose-esterverf,in het bijzonder van het borsteltype, waar het een briljante glans en harde film produceert en waar zijn gebrek aan geur wenselijk is. Het wordt gebruikt in verfverdunners, dopes, houtbeitsen, houtconserveringsmiddelen en drukpasta’s; in coatingsamenstellingen voor papier en textiel; permanente markers; voor het maken van kunstzijde en leer; in imitatie bladgoud; in celluloïde cement; als conserveermiddel voor dierlijk weefsel; in metaalreinigingsverbindingen; bij de vervaardiging
van fotografische film; en in hydraulische remvloeistoffen, waar het meestal wordt gemengd met een gelijk volume ricinusolie.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

Preventie code (P-code)

P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261 Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
P280 Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming.

Maatregelen:

P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

 

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H319, H335, H361D

P-zinnen

P304 + P340 + P312, P308 + P313, P337 + P313

Signaalwoord

Waarschuwing

Datasheets en bijlages