Cyclohexanon

1 l

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

20.83

Artikelnummer: O119-1000 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Cyclohexanon is een organische verbinding met een ketonfunctie, die veelal gebruikt wordt als grondstof voor caprolactam, schoensmeer, verfindustrie, nylon 6 (polycaprolactam) en als oplosmiddel.

Het is een kleurloze, olieachtige vloeistof met een acetongeur. Cyclohexanon is enigszins oplosbaar in water (5 tot 10 g/100 ml) en goed oplosbaar in de normale organische oplosmiddelen.

Technische productinformatie:

Formula: C₆H₁₀(=O)

MW: 98,14 g/mol

Kookpunt: 155,6 °C (1013 hPa)

Smeltpunt: -31 °C

Dichtheid: 0,9478 g/cm³ (20 °C)

Brandingspunt: 43 °C

CAS nummer: 108-94-1

UN: 1915

ADR: 3,III

Wet en regelgeving:

Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

• Gevarenaanduidingen :

H226 – Ontvlambare vloeistof en damp. H302 – Schadelijk bij inslikken. H312 – Schadelijk bij contact met de huid. H315 – Veroorzaakt huidirritatie. H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel. H332 – Schadelijk bij inademing.

• Voorzorgsmaatregelen
– Preventie :

P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P241 – Explosieveilige elektrische/ ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken. P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

– Reactie :

P303 + P361 + P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 – NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

– Opslag :

P235 – Koel bewaren.

– Instructies voor verwijdering :

P501 – Inhoud en/of container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
H-zinnen

H226

P-zinnen

P210, P235, P303 + P361 + P353, P501

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages