Cyclohexanon

1 l

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

20.83

Artikelnummer: O119-1000 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Cyclohexanon is een organische verbinding met een ketonfunctie, die veelal gebruikt wordt als grondstof voor caprolactam, schoensmeer, verfindustrie, nylon 6 (polycaprolactam) en als oplosmiddel.

Het is een kleurloze, olieachtige vloeistof met een acetongeur. Cyclohexanon is enigszins oplosbaar in water (5 tot 10 g/100 ml) en goed oplosbaar in de normale organische oplosmiddelen.

Technische productinformatie:

Formula: C₆H₁₀(=O)

MW: 98,14 g/mol

Kookpunt: 155,6 °C (1013 hPa)

Smeltpunt: -31 °C

Dichtheid: 0,9478 g/cm³ (20 °C)

Brandingspunt: 43 °C

CAS nummer: 108-94-1

UN: 1915

ADR: 3,III

Wet en regelgeving:

Gezondheid en Veiligheid

Waarschuwing

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H226 H302 + H312 + H332 H315 H318

Ontvlambare vloeistof en damp.

Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Preventieve code (P-code)

P280 P305 + P351 + P338

Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. ​

Gewicht 1.05 kg

Downloads