Elynol

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 8.74

Artikelnummer: O7825 Categorieën: , , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Kwaliteitsreiniging– en ontvettingsmiddel – Biologisch afbreekbaar

  • is een synthetisch reinigingsmiddel dat vet, olie, vuil, siliconen, oude waslagen, roet, vliegen, muggen enz. volkomen oplost. Het is veilig voor nagenoeg alle materialen, zoals metalen (ook aluminium, zink, e.d.), lak- en schilderwerken, textiel, kunststoffen, email, glas, porselein, glazuur, vloerbekleding, linoleum, autobekleding enz.
  • is zelfwerkend en niet brandbaar
  • is volkomen veilig voor de materialen en zeer mild voor de huid
  • kan steeds met water verdund worden

Mengverhouding: 1 deel Elynol blauw

  • plus 5 delen water: olielekkage in garages e.d.
  • plus 10 delen water: hardnekkige vervuilingen zoals roet, nicotineaanslag, muggen en vliegen, keuken-inrichtingen en apparatuur.
  • plus 20 delen water: vloerkleden, nylonkleden, kunststofbekleding, rubber, sanitair, motoren, auto-banden, autobekleding, zwembaden, plastic of houten tafelbladen, stoelen, tafelzilver e.d.
  • plus 30 tot 40 delen water: lakwerk, textiel, meubelbekleding, vitrage en gordijnen, kleding.
  • plus 80 delen water adviseren wij voor het reinigen van glaswerk en ramen.
  • plus 100 delen water: bij het gebruik van reinigings-machines zoals schrobmachine, hoge druk-apparaten en stoomreiniger.

Deze mengverhoudingen zijn een algemene richtlijn. Bij erge vervuiling dient de mengverhouding aangepast te worden. Door Elynol blauw verdund met water op het te reinigen oppervlak of voorwerp aan te brengen, wordt het aanwezige vuil en vet losgemaakt, en kan men het na enige ogenblikken moeiteloos met water afnemen.

Dus: EVEN LATEN INWERKEN.

Gevarenaanduidingscode (H-Code)

H314 Skin Corr. 1: Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Preventie code (P-code)

P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301 + P330 + P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken.
P303 + P361 + P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304 + P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een
houding die het ademen vergemakkelijkt.
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H314

P-zinnen

P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P363

Signaalwoord

Gevaar

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages