Ethanol 99,8% Gedenatureerd EU

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 6.75

Artikelnummer: SC2499 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Ethanol, 99.8%, gedenatureerd met Eurodenaturant

Wordt geleverd in een kunststof verpakking.

CAS-nummer: 64-17-5

Ethanol gedenatureerd met Eurodenaturant is geheel accijnsvrij leverbaar binnen Europa, dus niet uitsluitend in Nederland.

Er is sprake van volledig gedenatureerde alcohol met de Eurodenaturant als per hectoliter absolute alcohol de volgende stoffen zijn toegevoegd:

  • 1,0 liter Isopropylalcohol (IPA)
  • 1,0 liter Methylethylketon (MEK)
  • 1,0 gram Denatoniumbenzoaat (Bitrex)

Dit wordt ook wel de mengverhouding 1:1:1 genoemd

  • De Eurodenaturant wordt in alle lidstaten geaccepteerd.
  • Ethanol die met de Eurodenaturant is gedenatureerd is in alle lidstaten vrijgesteld van accijns.

Gevaaraanduidingscode (H-Code)

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

– Preventie :
P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

Niet roken.
P233 – In goed gesloten verpakking bewaren.
P243 – Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

– Reactie :
P303 + P361 + P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337 + P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

– Opslag :
P403 + P235 – Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H225

P-zinnen

P210, P233, P243, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P337 + P313, P403 + P235

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages