Zoutzuur 30%

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 7.96

Artikelnummer: SC2490 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Zoutzuur met een concentratie tot 30% mag ook aan particulieren verkocht worden.

Zoutzuur (informeel: zoutgeest) is de benaming voor een waterige oplossing van het gas waterstofchloride. Het is een veelgebruikt reagens in de scheikunde; jaarlijks wordt ongeveer 20 miljoen ton zoutzuur geproduceerd. Zoutzuur is een sterk anorganisch zuur dat corrosief is.

Zoutzuur werd in de tijd van de alchemie ook wel geest van zout (esprit de sel of acidum salis) genoemd, omdat het in zuivere vorm een gas is dat ontwijkt wanneer natriumchloride bewerkt wordt met een geconcentreerd sterk zuur als zwavelzuur. Gassen werden in de alchemie overigens vaker als geest beschreven (bijvoorbeeld spiritus).

Waterstofchloride is bij kamertemperatuur een gas, maar het wordt vaak aangetroffen als waterige oplossing. De oplosbaarheid van waterstofchloride in water is bijzonder groot (wegens de hoge polariteit van de binding), maar neemt bij verhoging van de temperatuur af. Een geconcentreerde oplossing bezit een molaire concentratie van ongeveer 12 mol/L, maar vormt bij verhitting een azeotroop met water (concentratie: 6 mol/L). De hoge oplosbaarheid kan verklaard worden door de zuur-basereacties die optreden wanneer waterstofchloride en water met elkaar in contact worden gebracht:

Zoutzuur is in tegenstelling tot salpeterzuur of zwavelzuur geen sterke oxidator. In combinatie met salpeterzuur ontstaat wel een bijzonder sterke oxidator: koningswater. De actieve gevormde component in deze oplossing is nitrosylchloride.

Zoutzuur wordt veelvuldig toegepast in allerhande omstandigheden. In het laboratorium wordt het gebruikt om de pH van een oplossing aan te passen, als zure titrant (0,1 mol/L) bij zuur-basetitraties, als uitgangsproduct tijdens de productie van anorganische stoffen en in de organische synthese.

Meer praktische toepassingen zijn het looien van leer, het zuiveren van staal, het etsen van printplaten en als zuurteregelaar (E507) in de voedingsindustrie. In zeer kleine hoeveelheden wordt het in het zwemwater in zwembadengemengd. Zoutzuur heeft ook een biologische rol: in de maag is het de belangrijkste component van maagzuur, dat instaat voor de afbraak van opgenomen voedingsstoffen.

Zoutzuuroplossingen worden in de huishouding als schoonmaakmiddel toegepast. Een commerciële oplossing bezit een massafractie van 10 tot 25

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

 

 

Gevaaraanduidingscode (H-Code)

H290 – Kan bijtend zijn voor metalen. H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden
en oogletsel. H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
– Preventie : P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280 – Beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.
– Reactie : P301 + P310 + P331 – NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/
raadplegen. GEEN braken opwekken. P303 + P361 + P353 + P310 – BIJ CONTACT
MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid
met water afspoelen/afdouchen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/
raadplegen. P305 + P351 + P338 + P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN :
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM
of een arts raadplegen.
– Opslag : P403 + P233 – Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten
verpakking bewaren.
– Instructies voor verwijdering : P501 – Inhoud en/of verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H290, H314, H335

P-zinnen

P260, P301 + P310 + P331, P303 + P361 + P353 + P310, P305 + P351 + P338 + P310, P403 + P233, P501

Signaalwoord

Gevaar

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages