Ethanol ≥ 99,5 %, Ph.Eur. – extra pure

per fles ( 1 liter )

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

106.75

Artikelnummer: SC2345-1000 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Ethanol ongedenatureerd 99,5% zuiver pharma kwaliteit, extra puur. Niet voor alle toepassingen is gedenatureerde ethanol geschikt.

Ethyl alcohol, EtOH

Empirical formula C2H6O
Molar mass (M) 46,07 g/mol
Dichtheid 0,79
Boiling point (bp) 78 °C
Flash point (flp)13 °C • Melting point (mp)-114,5 °C
ADR 3 II • WGK 1
CAS No.[64-17-5] EG-Nr. 200-578-6 • UN-Nr. 1170

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Veiligheidsaanbevelingen

Voorzorgsmaatregelen – preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
P233 In goed gesloten verpakking bewaren

Voorzorgsmaatregelen – reactie
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen

 

Extra informatie

Gewicht 1.504 kg
H-zinnen

H225, H319

P-zinnen

P210, P233, P305 + P351 + P338

Datasheets en bijlages