Ethyl lactaat

1 liter

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

58.68

Artikelnummer: 5016.1 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Ethyllactaat, ook bekend als melkzuurethylester, is een monobasische ester gevormd uit melkzuur en ethanol, gewoonlijk gebruikt als oplosmiddel. Deze verbinding wordt als biologisch afbreekbaar beschouwd en kan als een in water oplosbare ontvetter worden gebruikt.

Empirical formula        C5H10O3
Molar mass (M)          118,13 g/mol
Dichtheid                    1,04
Boiling point (bp)        154 °C
Flash point (flp)           53 °C
Melting point (mp)      -25 °C
ADR                            3 III
WGK                           1
CAS No.                     [687-47-8] EG-Nr.                        211-694-1
UN-Nr.                       1192
L(-)-Lactic acid ethyl ester
≥96 %
Ethyl-(S)-lactate

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Preventieve code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 + P351 + P338 + P310

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P370 + P378 In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.

 

Extra informatie

Gewicht 1.116 kg
H-zinnen

H226, H318, H335

P-zinnen

P210, P261, P280, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338 + P310, P370 + P378

Signaalwoord

Gevaar

% Aceton (C3H6O)

0

% Aceton (C3H6O) eenheid

%

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Datasheets en bijlages