Zwavelzuur 96%

verschillende hoeveelheden

  Precursor voor drugs of explosieven.
Geen particuliere verkoop zonder vergunning!
Zakelijke afnemers worden gecontroleerd.
Meer info!
Vergeet niet de intentieverklaring in te vullen.
Dit voorkomt vertraging in de orderverwerking.

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 11.00

Intentieverklaring

  • Bedrijfsnaam *

    Max: 35 tekens

  • KVK-nummer *

    Max: 30 tekens

  • Intentieverklaring *

    Wat gaat u doen met het product?Max: 300 tekens

Artikelnummer: O084-NVP Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Zwavelzuur is een industrieel belangrijk anorganisch zuur met als brutoformule H2SO4. Onder standaardomstandigheden komt het voor als een kleurloze, geurloze, viskeuze en sterk hygroscopische vloeistof met een glasachtige glans, die volledig mengbaar is met water. Zwavelzuur wordt vrijwel altijd in de vorm van een waterige oplossing verhandeld en gebruikt.
Een van de grootste afnemers van zwavelzuur is de kunstmeststoffenindustrie. Daarnaast wordt het toegepast als elektrolyt in loodaccu’s, als (industrieel) schoonmaakmiddel, bij de synthese van sulfaatzouten, bij de raffinage van aardolie, als droogmiddel voor gassen en als reagens bij organische syntheses.

De zouten en esters van zwavelzuur worden sulfaten genoemd. Tal van sulfaatzouten komen voor in de natuur onder de vorm van mineralen. Enkele voorbeelden daarvan zijn calciumsulfaat (CaSO4) als gips en anhydriet, bariumsulfaat(BaSO4) als bariet, strontiumsulfaat (SrSO4) als celestien en ijzer(II)sulfaat (FeSO4) als melanteriet (dat ook ijzervitriool wordt genoemd).

De eigenschappen van zwavelzuur zijn sterk afhankelijk van de concentratie van de oplossing. In zuivere toestand is het sterk corrosief tegenover metalen, cellulair weefsel en gesteenten, een gedrag dat kan worden toegeschreven aan het sterk zure karakter van de stof, alsmede de dehydraterende en oxiderende aard van zwavelzuur. Om opspatten te voorkomen bij het maken van verdunningen, dient het zuur aan water te worden toegevoegd en niet omgekeerd.[6] Bij contact met de huid kunnen ernstige brandwonden ontstaan. Verder werkt zwavelzuur destructief op het hoornvlies en kan het blindheid veroorzaken.
Zwavelzuur is polair en dus in alle verhoudingen mengbaar met water. De concentratie van een waterige oplossing van zwavelzuur wordt standaard uitgedrukt als een massafractie. Hoewel met het dubbel contactproces een concentratie van 99% en hoger kan bereikt worden, bezit de sterkst geconcentreerde oplossing een massafractie van 98,3%. In termen van molaire concentratie komt dit overeen met ongeveer 18 mol zwavelzuur per liter.

Massafractie
H2SO4
Dichtheid
(kg/L)
Molaire concentratie
(mol/L)
Alternatieve benaming(en)
10% 1,07 ± 1 verdund zwavelzuur
29 – 32% 1,25 – 1,28 4,2 – 5 batterijzuur
accuzuur
62 – 70% 1,52 – 1,60 9,6 – 11,5 kamerzuur
78 – 80% 1,70 – 1,73 13,5 – 14 torenzuur
gloverzuur
98,3% 1,83 ± 18 geconcentreerd zwavelzuur
vitrioololie

Bron Wikipedia.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H290 H314

Kan bijtend zijn voor metalen.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Preventieve code (P-code)
P280 P303 + P361 + P353 P304 + P340 + P310 P305 + P351 + P338

Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met:

DE HUID (of het haar)
verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

NA INADEMING
de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

MET DE OGEN
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Extra informatie

Gewicht N/B
Formula

H₂SO₄

MW

98,08 g/mol

Kookpunt

~ 335 °C (1013 hPa)

Smeltpunt

3 °C

Dichtheid

1,84 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

7664-93-9

UN

1830

ADR

8,II

H-zinnen

H290, H314

P-zinnen

P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Gevaar

% Waterstofperoxide eenheid

%

% Waterstofperoxide (H2O2)

0

Zwavelzuur % eenheid

%

Zwavelzuur percentage

0

Datasheets en bijlages

Datasheets en bijlages

Let op! Dit product is niet door particulieren te bestellen.

Vanwege wet- en regelgeving meer specifiek de explosieven precursoren wetgeving mogen wij dit product dus niet aan particulieren verkopen. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product te bestellen. Bedrijven moeten daarom de gevraagde gegevens onder de Intentieverklaring invullen voordat we tot levering kunnen overgaan. Heb je als bedrijf dit product vaker nodig maak dan een account bij ons aan. Het voordeel is dat de intentieverklaring dan slechts eenmalig voor dit product  ingevuld moet worden.