Formaldehyde (Formaline) 37 %

1 l

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

12.50

Artikelnummer: O231-1000 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Formaldehyde of methanal is een gas met een zeer sterke, onaangename geur. Het is de eenvoudigste organische verbinding uit de stofklasse der aldehyden.

PAS OP, GIFTIG EN BRAND OP DE HUID!

conserveren van organismen door deze ondergedompeld in een vloeistof (het sterke water) te bewaren.

Technische productinformatie:

Aggregatietoestand gasvormig

Kleur kleurloos

Dichtheid 0,8153 g/cm³

Smeltpunt -117 °C

Kookpunt -19 °C

Vlampunt -53 °C

Oplosbaarheid in water > 1000 g/l

Goed oplosbaar in water, ethanol, di-ethylether, benzeen

Slecht oplosbaar in chloroform

Wet en regelgeving:

Gezondheid en Veiligheid

Signaalwoord Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H301 + H311 + H331, H314, H317, H335, H341, H350, H370

Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. Kan kanker veroorzaken. Veroorzaakt schade aan organen.

Preventieve code (P-code)

P201, P260, P280, P301 + P310 + P330, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338, P308 + P311, P403 + P233

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De mond spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Aanvullende gevarenaanduidingen

Geen

Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.

Extra informatie

Gewicht 1.05 kg
Signaalwoord

Gevaar

H-zinnen

H301 + H311 + H331, H314, H317, H335, H341, H350, H370

P-zinnen

P201, P260, P280, P301 + P310 + P330, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338, P308 + P311, P403 + P233

Datasheets en bijlages