Fenolftaleïne

100 gram

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

37.35

Artikelnummer: P1160-100 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Fenolftaleïne is een organische verbinding, meer bepaald een trifenylmethaankleurstof, met als brutoformule C20H14O4. De stof komt voor als witte tot lichtpaarse kristallen, die slecht oplosbaar zijn in water.

Fenolftaleïne wordt hoofdzakelijk gebruikt als zuur-base-indicator, om bij een zuur-basetitraties het equivalentiepunt te bepalen. Het omslagpunt van de indicator wordt als equivalentiepunt beschouwd. Als indicator wordt fenolftaleïne vooral gebruikt bij titraties van een zuur (in de erlenmeyer) met een base (in de buret).

Omdat bij het omslagpunt van fenolftaleïne de oplossing al basisch is lost koolstofdioxide uit de lucht makkelijk op. De reactie heeft tot gevolg dat de oplossing minder basisch wordt omdat naast het carbonaat-anion ook water wordt gevormd. De oplossing wordt weer kleurloos. Er wordt daarom getitreerd tot de eerste violette kleur die in de oplossing stabiel blijft gedurende minstens 30 seconden.

Zoals veel indicatoren heeft een oplossing van deze stof bij lagere pH-waarden een andere kleur dan bij hogere: fenolftaleïne is bij een pH van 8,2 of lager kleurloos en bij een pH van 10,0 of hoger paarsrood. Echter, in een sterk basisch milieu (pH > 13,0) ontkleurt fenolftaleïne na korte tijd. De indicatoroplossing wordt bereid door 1 gram op te lossen in circa 50 milliliter ethanol, waarna het volume met gedemineraliseerd water op 100 milliliter gebracht wordt.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H350 Kan kanker veroorzaken.
H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

Preventieve code (P-code)
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht 0.105 kg
Signaalwoord

Gevaar

H-zinnen

H341, H350, H361F

P-zinnen

P201, P280, P308 + P313

Datasheets en bijlages