Fosforzuur 85% – NVP

verschillende hoeveelheden

Beperkt tot 20 L voor particulieren. Lees meer onder het tabblad (Beperkt voor particulieren).

Kies eerst gewenste volume en aantallen, vul intentieverklaring in als deze getoond wordt!

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 16.75

U dient een actief account en een eindgebruikersverklaring ingevuld te hebben om meer dan 20 L van dit product te mogen bestellen.

Artikelnummer: O246-NVP Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Fosforzuur of triwaterstoffosfaat (ook aangeduid als orthofosforzuur) is een zwak anorganisch zuur, met als brutoformule H3PO4. Zuiver watervrij fosforzuur is een witte kristallijne vaste stof die bij 42,35°C smelt tot een kleurloze viskeuze vloeistof. Fosforzuur is een driewaardig zuur.

Zouten en esters van fosforzuur worden fosfaten genoemd en komen vrijwel overal op Aarde voor: in mineralen en in levende wezens (onder meer in DNA, RNA en ATP).

Fosforzuur wordt voornamelijk gebruikt in de productie van kunstmest, in detergenten, en in kleine hoeveelheden in frisdranken, zoals cola. Als voedingadditief gebruikt heeft fosforzuur het E-nummer E338. Verder wordt het gebruikt als externe standaard bij 31P-NMR, bij high-performance liquid chromatography, als oxidator bij de productie van actieve kool, als elektrolyt in fosforzuurbrandstofcellen, als etsmiddel voor siliciumnitride en als zuurteregelaar in cosmetica.

Fosforzuur wordt vaak ingezet om roest te verwijderen van metaaloppervlakken. Formeel wordt ijzer(III)oxide omgezet tot ijzer(III)fosfaat.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H290 H314

  • Kan bijtend zijn voor metalen.
  • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Preventieve code (P-code)

P280 P303 + P361 + P353 P304 + P340 + P310 P305 + P351 + P338

  • Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar)

  • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
  • Huid met water afspoelen/afdouchen

NA INADEMING

  • De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen
  • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

BIJ CONTACT MET DE OGEN

  • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
Formula

H₃PO₄

Smeltpunt

28 °C

Dichtheid

1.71 to 1.87 g/cm³ (25 °C)

CAS nummer

7664-38-2

UN

3453

ADR

8,III

Signaalwoord

Gevaar

H-zinnen

H290, H314

P-zinnen

P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340 + P310, P305 + P351 + P338

Datasheets en bijlages

Datasheets en bijlages

Let op! Dit product is tot 25 liter door particulieren te bestellen . Boven deze grens mag alleen aan bedrijven geleverd worden. Bedrijven moeten de intentieverklaring invullen voordat we tot levering kunnen overgaan. Heb je als bedrijf dit product vaker nodig maak dan een account aan, dan hoef je dit slechts eenmalig voor dit product te vullen.

De reden voor deze beperking is de explosieven en drugs precursoren wetgeving. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product in hoeveelheden boven de 25 liter te bestellen. Onder Info (rechtsboven) Algemeen is hier meer informatie over te vinden.