Ethanol 96% – Bitrex 0,12%

verschillende hoeveelheden

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 7.25

Artikelnummer: SC2081 Categorieën: , , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Van ethanol zijn veel varianten te krijgen die gedenatureerd zijn vanwege de accijns die er anders op zit voor ethanol geschikt voor consumptie. Zie verder uitleg hieronder. Ethanol kan gedenatureerd worden met methanol (toevoeging 5%) of met MEK (methylethylketon) (toevoeging 1 %). Bitrex is een nieuw middel wat extreem bitter smaakt en in zeer lage dosering aan ethanol wordt toegevoegd om te denatureren. Het grote voordeel is dat deze stof NIET giftig is. Wat zeker voor toepassing en gebruik in de restauratie een groot voordeel is.

Uitleg accijns en denaturatie van ethanol:

Accijns is een vorm van indirecte belasting die wordt geheven op de verkoop van bepaalde goederen. Een speciale eigenschap van accijns is dat het altijd een vast bedrag per hoeveelheid is en niet afhankelijk is van de waarde van dit product. Voor 2015 is de accijns op de alcohol zoals deze in laboratoria gebruikt wordt: € 16,86 per liter 100% alcohol. Voor 5 liter standaard 96% alcohol wordt dus het volgende bedrag gerekend: € 16,86 x 5 (aantal liters) x 0,96 (alcoholsterkte in %) = € 80,83.

Het doel van de accijns op alcohol is het ontmoedigen van alcoholgebruik en het verkrijgen van inkomsten voor het Rijk. Omdat lang niet alle alcohol wordt gebruikt voor consumptie, maar ook een groot deel wordt gebruikt voor desinfectie en reiniging heeft het Rijk de mogelijkheid geboden om alcohol te denatureren.

Denaturatie

Denaturatie is het ongeschikt maken van voedings- of genotsmiddelen voor menselijke consumptie. Voor alcohol zijn er een aantal veelgebruikte denaturanten, de meeste bekende is methanol, welke wordt gebruikt om bijvoorbeeld spiritus (in combinatie met een blauwe kleurstof) te maken. Andere denaturanten zijn: houtgeest en iso-propanol (2-propanol) of isopropylalcohol) en MEK methylethylketon.

De verschillen tussen de denaturanten zijn als volgt: methanol en iso-propanol zullen gezamenlijk met de alcohol verdampen en dus ook geen residu achterlaten. Bij gebruik van met houtgeest gedenatureerde alcohol zal er echter een lichte vettige laag achterblijven. Deze vettige laag is een bijproduct van het productieproces van houtgeest. Verder bestaat houtgeest voornamelijk uit methanol, welke ook zal verdampen. Het voordeel van iso-propanol en MEK boven beide andere denaturanten is het feit dat het minder giftig is.

Het nadeel van denaturatie is dat er verontreinigingen in de ethanol worden geïntroduceerd, hetgeen soms niet gewenst is. In dit geval kan het zinvol zijn om een accijnsvrijstelling op te vragen bij de Douane. Met deze vrijstelling kan uw bedrijf ongedenatureerde alcohol aankopen, zonder accijns te hoeven betalen. Echter, in ruil hiervoor moet u wel een sluitende alcoholadministratie bijhouden.

Bitrex

Denatoniumbenzoaat, bekend onder de merknamen Bitrex en Byte-X, is een geurloze synthetische stof met een bijzonder bittere smaak.

Denatoniumbenzoaat is op dit moment de meest bittere stof die bekend is. De stof werd ontdekt in 1958 door Macfarlan Smith. Aanvankelijk werd het gebruikt om zuivere alcohol ongeschikt te maken voor consumptie, maar tegenwoordig wordt het ook toegevoegd aan vele schoonmaakmiddelen, pesticiden, doe-het-zelfproducten en (onderdelen van) consumentenelektronica om te voorkomen dat kinderen dergelijke producten consumeren.

Ook nu nog zijn de merknaam Bitrex en het patent op denatoniumbenzoaat in handen van Macfarlan Smith.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Preventie code (P-code)
P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P240 – Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 – Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / apparatuur gebruiken.
P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P337 + P313 – Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
H-zinnen

H225, H319

P-zinnen

P210, P240, P241, P303 + P361 + P353, P305 + P351+P338, P337 + P313

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages