EDTA tetra natriumzout oplossing

1 l

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 12.50

Wissen

Artikelnummer: O090 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Diethyleentriaminepentaazijnzuur, pentanatriumzout, 40% waterige oplossing. Het werkt als een sequestreermiddel en vormt stabiele, in water oplosbare chelaten met polyvalente metaalionen in een breed pH-bereik.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H290 Kan corrosief zijn voor metalen.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H361 Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
Verdacht van het schaden van het ongeboren
kind.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij
langdurige of herhaalde blootstelling bij
bij inademing.

Preventie code (P-code)
P201 Verkrijg speciale instructies vóór gebruik.
P260 Nevel, dampen of spray niet inademen.
P280 Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/
gezichtsbescherming.
P281 Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals
vereist.
Reactie:
P308 + P313 BIJ blootstelling of bezorgdheid: Vraag medisch
medisch advies/ medische verzorging.
P337 + P313 Indien oogirritatie aanhoudt: Medische
medisch advies/ verzorging.

 

Gewicht 0.001 kg

Downloads