IJzer(III)chloride

Verschillende gewichten

 

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 4.95

Artikelnummer: O124-100 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

IJzer(III)chloride (FeCl3) is een zout van driewaardig ijzer en chloride. In watervrije toestand is het zout erg hygroscopisch en wordt in contact met water snel omgezet in het hexahydraat. IJzer(III)chloride komt in de natuur voor als het mineraal molysiet.

IJzer(III)chloride is nodig voor het etsen van fotogravureplaten en rotogravurecilinders in de drukkerij.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Preventieve code (P-code)
P280 Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301 + P312 + P330 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305 + P351 + P338 + P310

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,mindien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht 0.105 kg
H-zinnen

H302, H315, H318

P-zinnen

P280, P301 + P312 + P330, P302 + P352, P305 + P351 + P338 + P310

Signaalwoord

Gevaar

Inhoud eenheid

kg

Glansgraad

Mat

Rendement

10

Rendement eenheid

Type verf

Roestverf

Terpentine basis

Nee

Waterbasis

Nee

Datasheets en bijlages