IJzer(III)nitraat

verschillende gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 18.60

Wissen

Artikelnummer: P1358 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

IJzer(III)nitraat is een ijzerzout van salpeterzuur, met als brutoformule Fe(NO3)3. De stof komt voor als zeer hygroscopische lichtpaarse kristallen, die zeer goed oplosbaar zijn in water. De verbinding komt voor als hexahydraat en als nonahydraat. Het nonahydraat is de meest voorkomend vorm en de kleur kan variëren van lichtpaars tot okergeel-oranje.

Juweliers en metaalbewerkers gebruiken ijzer(III)nitraat om zilver en zilverlegeringen te etsen.

Empirical formula  Fe(NO3)3 · 9 H2O
Molar mass (M) 404,0 g/mol
Density (D) 1,68 g/cm³
Melting point (mp) 47 °C
ADR 8 II
WGK 1
CAS No. [7782-61-8] EG-Nr. 233-899-5
UN-Nr. 3260

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en
oogletsel.

Preventieve code (P-code)

P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel
niet inademen.
P280 Draag beschermende
handschoenen/kleding en oog-
/gezichtsbescherming.
P284 Bij ontoereikende ventilatie
adembescherming dragen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen –
GEEN braken opwekken.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel
water en zeep wassen.
P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de
frisse lucht brengen en laten rusten in
een houding die het ademen
vergemakkelijkt.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts
raadplegen.

Gewicht 0.001 kg

Downloads