IJzer(III)nitraat

verschillende gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 23.81

Artikelnummer: P1358 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

IJzer(III)nitraat is een ijzerzout van salpeterzuur, met als brutoformule Fe(NO3)3. De stof komt voor als zeer hygroscopische lichtpaarse kristallen, die zeer goed oplosbaar zijn in water. De verbinding komt voor als hexahydraat en als nonahydraat. Het nonahydraat is de meest voorkomend vorm en de kleur kan variëren van lichtpaars tot okergeel-oranje.

Juweliers en metaalbewerkers gebruiken ijzer(III)nitraat om zilver en zilverlegeringen te etsen.

Empirical formula  Fe(NO3)3 · 9 H2O
Molar mass (M) 404,0 g/mol
Density (D) 1,68 g/cm³
Melting point (mp) 47 °C
ADR 8 II
WGK 1
CAS No. [7782-61-8] EG-Nr. 233-899-5
UN-Nr. 3260

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Preventieve code (P-code)

P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 Draag beschermende handschoenen/kleding en oog-/gezichtsbescherming.
P284 Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P304 + P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht 0.001 kg
H-zinnen

H314

P-zinnen

P260, P280, P284, P301 + P330 + P331, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P308 + P313

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages