Koper EDTA (poeder)

verschillende gewichten

Waarschuwing (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 23.25

Artikelnummer: O2049 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Copper EDTA disodium salt dihydrate, EDTA copper disodium salt dihydrate
Empirical formula C10H12CuN2Na2O8 · 2 H2O
Molar mass (M) 433,77 g/mol
Density (D) 1,2 g/cm³
WGK 1
CAS No. [61916-40-3] EG-Nr. 237-864-5
6499.2
Gevarenaanduidingscode (H-code)
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Preventieve code (P-code)
P261 Inademing van stof vermijden.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen.

Extra informatie

Gewicht N/B
H-zinnen

H315, H319, H335

P-zinnen

P261, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Waarschuwing

Datasheets en bijlages