Kobaltsulfaat heptahydraat NVP

1 kg

Niet voor particulieren. Lees meer onder het tabblad (Niet voor particulieren).

Kies als bedrijf eerst gewenste hoeveelheid en aantallen, vul aansluitend de intentieverklaring in!

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

48.50

Intentieverklaring

  • Max: 35 tekens

  • Max: 30 tekens

  • Wat gaat u doen met het product?Max: 300 tekens

Artikelnummer: O2140-1000-NVP-0 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Kobalt(II)sulfaat (CoSO4) is een hygroscopisch kobaltzout van zwavelzuur. De stof komt voor als rode kubische kristallen, die goed oplosbaar zijn in water. Kobalt(II)sulfaat komt ook voor als monohydraat, hexahydraat en heptahydraat. Dit laatste is niet rood maar eerder paars van kleur.

Kobalt(II)sulfaat wordt gebruikt als kleurstof voor porselein en glas, bij de synthese van andere kobaltverbindingen en als additief bij bodemmeststoffen en diervoeder.

Wanneer ammoniak wordt toegevoegd aan een oplossing van kobalt(II)sulfaat, dan slaat het paarse dubbelzout ammoniumkobalt(II)sulfaat (als hexahydraat) neer. Het is hierin vergelijkbaar met de overeenkomstige ijzerverbinding waarmee ammoniumsulfaat Mohrs zout vormt.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H302 Schadelijk bij inslikken.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H341 Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H350i Kan kanker veroorzaken bij inademing.
H360F Kan de vruchtbaarheid schaden.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P261 Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen dragen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Gewicht 1.05 kg
H-zinnen

H302, H317, H334, H341, H350I, H360F, H410

P-zinnen

P201, P261, P273, P280, P308 + P313, P501

Signaalwoord

Gevaar

Downloads

Niet voor particulieren

Let op! Dit product is niet door particulieren te bestellen.

Vanwege wet- en regelgeving mogen wij dit product dus niet aan particulieren verkopen. Alleen met opgave van uw bedrijfsgegevens inclusief KVK- en BTW nummer is dit product te bestellen. Bedrijven moeten daarom de gevraagde gegevens onder de Intentieverklaring invullen voordat we tot levering kunnen overgaan. Heb je als bedrijf dit product vaker nodig maak dan een account bij ons aan. Het voordeel is dat de intentieverklaring dan slechts eenmalig voor dit product  ingevuld moet worden.