Kaliumperoxo disulfaat / Kaliumpersulfaat

0,5 kg

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

23.58

Artikelnummer: O1099-500 Categorieën: ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Kaliumperoxodisulfaat (K2S2O8), ook aangeduid als kaliumpersulfaat, is het kaliumzout van peroxodizwavelzuur. Het komt voor als een wit poeder. De naam persulfaat is niet helemaal juist: er bestaan namelijk ook enkelvoudige sulfaatcomplexen die een peroxide-eenheid bevatten.

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of
ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Preventieve code (P-code)
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken,
open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen dragen.
P301 + P312 + P330 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen. De mond spoelen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

Extra informatie

Gewicht 0.5 kg
H-zinnen

H272, H302, H315, H317, H334, H335

P-zinnen

P210, P280, P301 + P312 + P330, P302 + P352

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages