Natriumpersulfaat

verschillende gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 17.50

Artikelnummer: O347 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Natriumpersulfaat is een anorganische verbinding met als formule Na2S2O8. Het is het natriumzout van persulfaat (ook wel peroxidedisulfaat genoemd), een oxidator. Het is een witte vaste stof welke oplost in water. De stof is vrijwel niet hygroscopisch. Het is een bleekmiddel, vooral in haarcosmetica en een wasmiddelcomponent. Het is een vervanging voor ammoniumpersulfaat om te etsen bv printplaten.

Dit etsmiddel is poedervormig Natriumpersulfaat, ook wel fijnetskristal genoemd. Een kilo is voldoende voor ongeveer 5 liter etsmiddel. Het voordeel van deze stof is dat na oplossen een heldere etsvloeistof overblijft, echter voor het etsproces moet de vloeistof wel warm zijn.

Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid

Gevaar

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H272 H302 H315 H317 H319 H334 H335

 • Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie
 • Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken
 • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Preventieve code (P-code)

P220 P261 P280 P305 + P351 + P338 P342 + P311

 • Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren
 • Inademing van stof vermijden
 • Beschermende handschoenen dragen

BIJ CONTACT MET DE OGEN

 • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Extra informatie

Gewicht N/B
Formula

Na₂S₂O₈

MW

238,11 g/mol

Smeltpunt

100 °C

Dichtheid

2,4 g/cm³ (20 °C)

CAS nummer

7775-27-1

UN

1505

ADR

5.1,III

H-zinnen

H272, H302, H315, H317, H319, H334, H335

P-zinnen

P220, P261, P280, P305 + P351 + P338, P342 + P311

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages