Natriumsulfide

Meerdere gewichten

Gevaar (Check Downloads voor veiligheidsblad)

Vanaf 3.82

Artikelnummer: O1024 Categorieën: , ,

Uniek en breed assortiment
95% van de producten uit voorraad leverbaar
Meer dan 50 jaar kennis en ervaring

Beschrijving

Natriumsulfide (Na2S) is het sulfide van natrium. De stof komt voor als witte tot gele, hygroscopische kristallen met een kenmerkende geur, die goed oplosbaar zijn inwater. Dit zout kan voorkomen als een anhydraat (Na2S), als een pentahydraat (Na2S · 5 H2O) of als een nonahydraat (Na2S · 9 H2O).

Natriumsulfide kent toepassingen in de leerlooierij als ontharingsmiddel, in de mijnbouw bij ertsflotatie, in de organische chemie als reductor en in de fotografie als vloeistof voor zwart-witfoto’s om ze sepia te maken.

Natriumsulfide is corrosief voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Aanraking met de huid kan ontstekingen en brandwonden veroorzaken.

Gevarenaanduidingscode (H-code)

H290 – Kan bijtend zijn voor metalen.
H301 – Giftig bij inslikken.
H311 – Giftig bij contact met de huid.
H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 – Zeer giftig voor in het water levende organismen. EUH031 – Vormt giftig
gas in contact met zuren. EUH071 – Corrosief voor de ademhalingswegen.

Voorzorgsmaatregelcode (P-code)

P260 – Stof niet inademen.
P280 – Beschermende handschoenen, beschermende
kleding, oog- of gelaatsbescherming dragen.
P301 + P330 + P331 – NA INSLIKKEN : De mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303 + P361 + P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304 + P340 – NA INADEMING : In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het
ademen vergemakkelijkt.
P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN :
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Extra informatie

Gewicht 0.105 kg
H-zinnen

H290, H301, H311, H314, H400

P-zinnen

P260, P280, P301 + P330 + P331, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P305 + P351 + P338

Signaalwoord

Gevaar

Datasheets en bijlages